08-647 00 66 info@infosite.se

Miljö

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att på ett miljömässigtgodtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat ut. Förordning (2004:734).

2 § Med däck avses i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar,motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon. Förordning (2002:937).

3 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck.

Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna förordning. Förordning (2007:188).

4 § En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna däcken.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1998:935).

5 § En producent skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten i första stycket. Förordning (2005:677).

6 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:20).

7 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:935).